Etiske regler for Sirius Naturterapeutisk Skole

 ETISKE REGLER VED SIRIUS NATURTERAPEUTISK SKOLE

Studenter ved Sirius forplikter seg til å:

 • behandle sine klienter med respekt, integritet og overholde taushetsplikten
 • behandle på en faglig forsvarlig måte, med omtanke  for klienten og alle dem som søker hjelp
 • kun gi behandling på forespørsel fra klient eller dennes foresatte
 • Informere klienten om at behandlingen de får ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling
 • føre journal over gitt behandling, bruke NNH’ spørreskjema vedr helseopplysninger eller tilsvarende som en del av journalen
 • oppbevare journalen forsvarlig og utilgjengelig for uvedkommende. Journalen skal oppbevares i minst 10 år. Klienten eller representant for klienten har rett til innsyn i journalen.
 • informere klienten om eventuelle reaksjoner på gitt behandling
 • utvise respekt for klientens valg m.h.t. andre behandlingsmetoder
 • ha personlig ansvar for hva som blir kommunisert og for hva som blir gjort under en behandling
 • vise respekt for klientens tros-system
 • ivareta taushetsplikt om alle opplysninger studenten får under utøvelsen av sin behandling
 • opptre realistisk og med omtanke for klientene i spørsmål om honorarer og pengegaver
 • på forhånd informere klienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader
 • ha oppslag til orientering slik at klienter som mener seg feilbehandlet i forhold til skolens etiske regler, kan legge saken sin frem for skolens styre eller etiske råd. Rådet plikter seg til å være upartisk og evt. innhente utfyllende informasjon til sin behandling av klagesaker. Dersom en klient mener seg behandlet medisinsk uforsvarlig, evt har tatt skade av behandlingen, er dette en sak for fylkeslegen

Studenter på Sirius MÅ IKKE: 

 • stille medisinske diagnoser eller gi råd om medikamenter
 • gi løfte om lindring eller helbredelse
 • manipulere klienten inn i religiøse, filosofiske eller politiske sammenhenger
 • anvende behandlingsformer hvor en ikke har kompetanse 
 • opptre på en måte som kan skade andre studenter eller Sirius sitt omdømme