VEKSfag – fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære)[/dt_sc_Box

NNH-godkjent
NNH-godkjent

VEKSfag er NNH – Godkjent. Neste  gang: 7. – 9. juni   2024

Sted : Haugesund
Tider: Dag 1: Kl 10 – 17, øvrige dager kl 09 – 17

Det faglige innholdet innfrir kriterier fra SABORG og NNH, og kvalifiserer til opptak i NNH.

Gjennomføring: Kurset er på totalt 50 timer og gjennomføres med en helgesamling på 24 timer og resten som selvstudie / oppgaveinnlevering. Helgesamlingen vil bestå av teoretisk tilnærming til de ulike områdene, men i hovedsak gruppesamhandling, utveksling av erfaringer, samt praktiske øvelser.

Hovedmål: Skal sikre at alle studenter innehar kunskaper, innsikt og holdninger slik at de kan drive en forsvarlig fagutøvelse i forhold til enkeltmennesker og grupper de har til behandling, og i forhold til samfunn og myndighetene

Delmål
Vitenskapslære og historie: Forskning, vitenskapelig metode, forskningsetikk.
Emnet skal gi studentene en innføring i vitenskapsmetodikk slik at de i større grad ser nytteverdien av dokumentasjon og innhenting av data for faget sitt.

Etikk: Etikk og moral, etiske dilemma, taushetsplikt, relasjoner med mer.Emnet skal gjøre deltakerne bevisst om at deres profesjonelle yrkesutøvelse og at mellommenneskelige relasjoner er tuftet på følgende verVEKSfag snap forsidendier:

 • Å fremme god helse
 • Å vise respekt for den enkelte klient
 • Å sikre personvernet til klienten
 • Å motvirke alle former for diskriminering
 • Å samarbeide med andre når dette tjener klienten og er godkjent av klienten.Studenten skal tilegne seg kunnskap om etiske teorier som konsekvensetikk, nærhetsetikk, profesjonsetikk, etikk i privat praksis, yrkesetikk, etisk refleksjon og etiske dilemmaer, menneskesyn, holdninger, verdier og normer.Studenten skal utvikle ferdigheter i å reflektere og velge gode løsninger når slike verdier står på spill eller når det oppstår situasjoner som oppleves som vanskelige og konfliktfylte i relasjon til klient

Kommunikasjon: Hva er kommunikasjon, ulike begreper, konflikt med merEmnet skal bidra til å utvikle studentens bevissthet om deres innvirkning på andre mennesker, og utvikle deres ferdigheter i å kommunisere godt med klientene.
Kunnskap om kommunikasjon bidrar til større mulighet for gjensidig forståelse og lettere samhandling om for eksempel målbasert arbeid. Det er viktig å forstå og å kunne gjøre seg forstått, dette er avgjørende samhandlingen med andre, spesielt innen terapeutisk virksomhet

Samhandling og samfunnslære: Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper om det norskesamfunnet, herunder relevant lovverk og aktuelle hese – og sosialtjenester som er relevant for naturterapeutisk arbeid. Pasientrettigheter, helsepersonell – lovgivning, lov om markedsføring mm

Målsettinger
Holdningsmål etter gjennomført kurs
Studenten
Har kunnskap om taushetsplikten
Kan redegjøre om etiske prinsipper

 • Har kunnskap om menneskeverd
 • Har kunnskap til generelle etiske prinsipper
 • Har kunnskap om Autonomiprinsippet
 • Har kunnskap om Velgjørenhetsprinsippet
 • Har kunnskap om Rettferdighetsprinsippet

Har kunnskap til Etiske problem

 • Har kunnskap om Konflikt
 • Har kunnskap til Etisk Dilemma (vanskelig valg)
 • Har kunnskap om etikk i praksis
 • Har kunnskap om normer, verdier og holdninger


Generell Kompetansemål
Studenten:

 • Har evnen til å oppdage etiske dilemma og inkludere etiske aspekter i det faglige arbeidet
 • Har evnen til å se sammenhengen mellom viktige verdier (egne og andres) og praktisk handling
 • Ha evnen til å velge og å handle riktig

Dato: Neste gang: 7. – 9. juni 2024
Tider: Dag 1: kl 10 – 17, øvrige dager: kl 09 – 17
Kursavgift kr 4250,-

Ved påmelding, depositum kr 1000,-
Faglærer: Tove Iren Fure, Bedriftsøkonom, Naturmedisinsk Muskelterapeut  fra Sirius
Pensum: «VEKSfaget for alternative utøvere, Marie Hofsløkken & Liv Christin Markussen»,   2. utgave 2016, ISBN: 9781537250786

I tillegg eget kompendium & lovdata inkludert i prisen.

Påmelding: post@sirius-skole.no