Et bilde som inneholder person

Automatisk generert beskrivelse

Søknadsfrist og opptak for fagskoleutdanningen Myoterapi

Skolen har ingen søknadsfrist, idet vi operer med løpende opptak. Søkere som etter å ha fått godkjent dokumentasjon for opptak, får tilbud om studieplass på fagskoleutdanningen Myoterapi.

Søkere med formell kompetanse og søkere med realkompetanse stiller likt for opptak uten rangering. Det tas opp kvalifiserte søkere frem til studiestart eller til klassen er fulltegnet.

 1. Skolen benytter løpende opptak.  Søknadene blir behandlet fortløpende, og du får svar innen 3 uker etter at skolen har mottatt søknaden.
 2. Skolen tar inn kvalifiserte søkere fortløpende. Er det plass i klassen, får du tilbud om studieplass.
  Svarfrist 7 dager (fra datoen du har mottatt tilbud om plass)
 3. Når du har akseptert den tildelte studieplassen, får du tilsendt en studiekontrakt. Den skal du signere og returnere innen fristen på 7 dager.
  Kontrakten er utarbeidet etter veiledning fra Forbrukerombudet og for vilkår tilknyttet Forum for Fagskoler.
  Sammen med studiekontrakten følger en faktura kr 2000,- for påmeldings – og administrasjonsgebyr.
 4. Faktura for påmeldings – og administrasjonsgebyr betales.
  Dersom du trekker deg fra tildelt studieplass etter d. 1. august vil ikke påmeldings – og administrasjonsgebyr bli refundert.
  Hvis du sier opp studieplassen din tidligere enn en måned før studiestart, vil administrasjonsavgiften refunderes.

Hvordan søke: 

 • Last opp CV, kopi av vitnemål og eventuelle attester samt Motivasjonsbrevet
 • Når søknaden er blitt vurdert og godkjent, sender skolen tilbud til deg om studieplass. Ønsker du studieplassen, bekrefter du ved å betale påmeldings – og administrasjonsgebyr samt signere studiekontrakten og sende den inn til skolen. 
 • Når skolen har mottatt en utfylt & signert studiekontrakt, mottar du en faktura for første semester.

Vi har rullerende opptak, dvs ingen søknadsfrist, men tar imot kvalifiserte kandidater frem til klassen er fulltegnet. Søkere som bekrefter studieplassen, må sende inn signert studentkontrakt og betale påmeldings – og administrasjonsgebyr.

Opptakskrav til fagskolestudiet Myoterapi

Formell kompetanse  
Det formelle opptakskravet er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev helsefagarbeider.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse
Dersom du ikke har fagbrev fra relevant studieretning, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Med realkompetanse menes de ferdigheter og kunnskaper du har fått igjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, fritidsaktiviteter, organisasjonsarbeid, utdanning eller andre ting som kan være relevant for utdanningen. Kontakt oss dersom du trenger hjelp.

Minimumsalder for opptak på bakgrunn av realkompetanse er at søker fyller 23 år i løpet av året det søkes opptak. 

Dokumentasjon

 • Du må levere dokumentasjon på realkompetanse som tilsvarer fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev helsefagarbeider
 • Du må levere dokumentasjon for fellesfag som tilsvarer læreplanene i vg1 og vg2 i yrkesfaglige programområder.

Utforming av realkompetansesøknad
Søknadsskjema på vår hjemmeside benyttes og dokumentasjon legges ved.

Innlevert dokumentasjon må oppfylle minimum ett av de følgende kravene

 1. Relevant yrkespraksis fra det fagområdet fagskolen omfatter i form av arbeidsattest eller arbeidsbekreftelse som angir start- og evt. sluttidspunkt for arbeidsforholdet, stillingsprosent og /eller arbeidstimer i sum eller pr. uke/måned
 2. Utdanning og kurs i form av vitnemål, kursbevis, + kompetansebevis
 3. Relevant erfaring fra blant annet organisasjonsliv, verv, fritid- og fritidsinteresser. Dokumentasjon legges ved dersom dokumentbare forhold.
 4. Dersom søkeren mangler dokumentasjon på deler av sin kompetanse, kan fagskolen legge til rette for å synliggjøre eller demonstrere den, slik at den dokumenteres, enten av søkeren selv, eller av en som observerer.

Praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold som er detaljert beskrevet og som kan vurderes mot kompetansemålene i utdanningsprogrammet for formell kompetanse, nivå 4 i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk. Attester må videre være datert for å komme i betraktning.  Attester regnes bare fram til datoen de er skrevet ut, selv om søkeren selv opplyser at arbeidsforholdet fortsatte utover dette tidspunkt.  Realkompetanse vurderes i forhold til det formelle opptakskravet.

Betinget opptak. 
Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av det påfølgende semesteret. Studenter med opptak på visse vilkår som ikke oppfyller opptakskravene i løpet av første semester etter opptak, mister studieplassen og studieretten.

Motivasjonsbrev
I tillegg til dokumentasjon fra tidligere utdanning og praksis, ber vi deg om å legge ved et personlig brev hvor vi kan bli kjent med deg personlig samt dine tanker, motiver og fremtidsplaner for å søke en kroppsterapeutisk utdanning på Sirius..

Spørsmål du kan overveie å beskrive er:

Hvorfor ønsker du å bli Myoterapeut?
Hva ønsker du å oppnå med denne utdanningen?
Hva er målet ditt?
Hvilke verdier har du?
Hvilke kvaliteter eller talenter har du som kan brukes i yrket som Myoterapeut?

Vi ønsker deg velkommen som fagskolestudent på Sirius.

Et bilde som inneholder tekst, utklipp

Automatisk generert beskrivelse